Для вчителів Нової української школи

«НОВІ НАВЧАЛЬНО -МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ»

для вчителів Нової української школи,

які наполегливо займаються самоосвітою

     й прагнуть удосконалення професійної майстерності

  1.  Цимбалару А.Д.

    Нова українська школа: освітній простір учня початкової школи:  навч. – метод. посіб. / А.Д. Цимбалару. –

К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 160 с.

Сутність, структура, логіка створення освітнього простору дидактичні, базові та варіативні моделі освітнього простору в початковій школі,  освітній простір учнів початкової школи у загальноосвітньому навчальному закладі І – ІІІ ступенів, перспективи цілеспрямованого створення освітнього простору  в початковій ланці освіти – такі питання висвітлено в посібнику.

2. Гущина Н.І.

    Нова українська школа: використання інформаційно – комунікаційних технологій у 3 -4 класах закладів загальної середньої освіти:   навч. – метод. посіб. / Н.І.Гущина.  –  К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 112 с.

У посібнику стисло й доступно охарактеризовано сучасне навчально – методичне забезпечення, яке допоможе вчителеві оволодіти теоретичними основами інновацій НУШ й усвідомити особливості інноваційних змін у початковій школі та сучасних методик навчання певних предметів у 3 – 4 класах. Алгоритми роботи з сучасними онлайн – ресурсами, ідеї та рекомендації для їх використання в освітньому процесі допоможуть подолати ключові виклики в організації дистанційного навчання.

  • Пометун О.І.

    Нова українська школа: розвиток критичного мислення учнів початкової школи:   навч. – метод. посіб. / О.І. Пометун.  –  К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 192 с.

Це перший в Україні посібник із розвитку критичного мислення на уроках в початковій школі. Основне завдання посібника – допомогти зацікавленому вчителеві підвищити свій професійний рівень шляхом поступового і ґрунтовного опанування технології критичного мислення.

  •    Бабко Т.

  Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи:   навч. – метод. посіб. / Т.М. Бабко та ін.  –  К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 208 с.

Посібник висвітлює питання організації взаємодії з батьками учнів початкової школи. Сутність та специфіка педагогіки партнерства, особливості успішної організації партнерства закладу освіти та сім ‘ї, ефективні форми налагодження партнерських відносин вчителя з батьками, партнерство в педагогічному колективі, методи виховання і налагодження ефективного співробітництва з дітьми та інші.

  • Котик Т. М.

    Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи:   навч. – метод. посіб. для вчителів початкової школи.  –  Тернопіль:  Астон,  2020. – 192 с.

Ця книга – методика містить апробовані методики розвитку в молодших школярів емоційного інтелекту, що ґрунтуються на міцних психолого – педагогічних засадах та містять традиційні й нетрадиційні форми роботи на уроках і в позаурочний час, методи та прийоми для формування уявлення про емоції й почуття, упевненості та позитивного самооцінювання, готовності до співпраці з іншими, навчання виходу із складних ситуацій.

  • Миронова С.П.

   Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах:   навч. – метод. посіб.  –  Тернопіль:  Астон,  2020. – 176 с.

Навчально – методичний посібник розкриває підходи Нової української школи до організації освітнього процесу в інклюзивних класах. У посібнику висвітлено теоретичні засади інклюзивного навчання як складової НУШ, практичні аспекти психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, питання змістового та методичного забезпечення інклюзивного навчання в початковій школі.

  • Фідкевич О.Л.

   Навчально – методичний посібник «Нова українська школа:

теорія і практика формувального оцінювання у 3- 4 класах закладів загальної середньої освіти для педагогічних працівників / Олена Фідкевич.  –  К.: Генеза, 2020. – 96 с.

Посібник покликаний допомогти вчителям опанувати теорію й практику формувального оцінювання, розкрити його роль у навчанні учнів 3 – 4 класів в умовах Нової української школи.

  • Гільберг Т.Г.

   Навчально – методичний посібник . Нова українська школа:

методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3 – 4 класах  закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу  / Т. Г. Гільберг та ін.  –  К.: Генеза, 2020. – 240 с.

Основною метою посібника є формування відповідних методичних компетенцій учителів щодо викладання інтегрованого курсу. Ураховуючи вікові та фізіологічні особливості дітей «цифрового» покоління, запропоновано методику вивчення програмових питань інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

  • Карпюк О.Д.

      Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1- 2 класах закладів  загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу .  –  Тернопіль:  «Видавництво Астон»,  2020. – 160 с.

Основне завдання посібника – це підтримка учителя англійської мови в рамках реформування загальної середньої освіти Нової української школи, що передбачає підвищення кваліфікації.

Посібник висвітлює теоретичні і практичні основи роботи з дітьми 6 – 7 років, особливості засвоєння іноземної мови з огляду на рівень психофізіологічного розвитку, знайомить із всесвітньо відомими концепціями психології дитячого розвитку та методики навчання англійської мови як іноземної. Видання також містить цікаві ідеї та практичний матеріал для використання у навчальному процесі.

    10.Карпюк К.Т.

      Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 3 — 4 класах закладів  загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу .  –  Тернопіль:  «Видавництво Астон»,  2020. – 144 с.

Посібник знайомить із зарубіжним досвідом та сучасними досягненнями в сфері методики навчання англійської мови

8 – 10- річних учнів, а також окреслює шляхи впровадження сучасних методичних розробок в українську шкільну практику.

У посібнику описано методи, організаційні форми та інноваційні підходи, підкріплені практичним матеріалом, рекомендаціями щодо їхнього впровадження, а також зразками завдань для учнів.

      11.Масол Л.М.

   Навчально – методичний посібник «Нова українська школа:

методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво»  у 3 – 4 класах  на засадах компетентнісного підходу  / Л.М. Масол.  –  К.: Генеза, 2020. – 160 с.

Методичний посібник має на меті допомогти вчителям опанувати теорію інтеграції, яка є методологічним і дидактичним фундаментом методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в закладах початкової освіти, а також ознайомитися з інноваційними освітніми технологіями

12.Сквоцова С.О.

         Нова українська школа: методика навчання математики   у 3 — 4 класах закладів  загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів :   навч. – метод. посіб. / С.О. Скворцова та ін.  –   Харків:  Видавництво «Ранок»,  2020. – 320 с.

У посібнику подано методику навчання учнів 3 і 4 класів основних питань курсу математики; арифметичних дій додавання і віднімання багатоцифрових чисел; табличного й поза табличного множення і ділення; навчання розв’ язання простих і складених задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики.

13.Старагіна І.П.

         Нова українська школа: розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі  інтегрованого навчання :   навч. – метод. посіб. / І.П. Старагіна та ін.  –   Харків: Соняшник,  2020. – 176 с.

Посібник комплексно висвітлює питання формування читацької компетентності учнів початкової школи в умовах інтегрованого навчання. Автори обговорюють низку теоретичних питань, а також пропонують приклади практичних вправ, які допоможуть вчителеві системно підтримати учнів у їхньому становленні як компетентних читачів.