Дистанційна робота

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України виховна робота у 2022-2023 навчальному році проводиться дистанційно.

2022-2023 навчальний рік

Українська мова 7 клас

Тема : И та І в кінці прислівників

Мета: навчальна: пояснити и та і в кінці прислівників; формування визначити в словах орфограму » Букви И та І в кінці прислівників та обґрунтувати вибір написання відповідним правилом;
розвиваюча: розвивати увагу, кяву пам’ять, логічне мислення;
виховна: виховувати повагу до образного поетичного слова та його творів- письменників .

Фізика 9 клас

Тема: Закон всесвітнього тяіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили               тяжіння

Мета: Навчальна: пояснити учням закон всесвітнього тяжіння, розглянути межі його застосування та фізичний зміст гравітаційної сталої; сформувати знання про силу тяжіння, як вона напрямлена та за якими формулами її обчислюють; проаналізувати  від яких чинників залежить прискорення вільного падіння. Розвивальна: розвивати практичні вміння та навички учнів застосовувати набуті знання для розв’язування розрахункових задач. Виховна: виховувати відповідальне відношення до навчання, товариськість.

Математика 6 клас

Тема: Ділення раціональних чисел. Розв’язування задач і вправ.

Мета:навчальна:закріпити зі здобувачами освіти послідовність і правила дій з раціональними числами, сформувати стійкі навички роботи з ними; розвиваюча: розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, пошук правильного рішення; виховна: виховувати зацікавленість до предмета, роботи в команді, взаємодопомога один одному.

Географія 8 клас

Тема: Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України

Мета: навчальна : закріпити поняття «природний рух населення» і «механічний рух населення»; розвиваюча: сформувати вміння працювати з картами, статистичним і довідковим матеріалом; розвивати практичні навики виховна : виховувати повагу та почуття духовної єдності з українцями діаспори

Математика 4-ті класи

Тема. Розв’язування задач вивчених видів.

Мета: навчальна: закріплення знань, здобутих на уроці; розвивальна: розвиток пам’яті, уваги, мислення, навичок рахування; виховна: виховання організованості, старанності, прагнення до знань; виховна: виховання організованості, старанності, прагнення до знань.

Українська мова 8 клас
Тема. Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і сполучень слів за значенням
Мета: навчальна: узагальнити й систематизувати основні відомості про речення із вставними словами, структурувати вивчений теоретичний матеріал; удосконалити пунктуаційні вміння й навички; розвивальна: розширити й систематизувати знання учнів про вставні слова, закріпити навички вживання їх у мовленні; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обгрунтовувати; виховна: виховувати в учнів самостійність, справедливість, доброзичливість, гуманність, повагу до людей, старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.

Алгебра 9 клас

Тема: Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії.

Мета: Навчальна: навчити формувати означенняарифметичної прогресії; навчити формувати поняття n-го члена арифметичної прогресії; навчити формулі n-го члена арифметичної прогресії. Виховна: виховувати інтерес до знань; виховувати наполегливість. Розвивальна: розвивати вміння аналізувати, систематизувати, теоретичні відомості; розвивати мислення, пам’ять, увагу.

Геометрія 7 клас

Тема: Сума кутів трикутника

Мета: навчальна : формувати поняття суми кутів трикутника, вміння знайти невідомий кут; розширити знання учнів про властивості трикутників; розвивальна : розвивати вміння виділяти головне в задачах, застосовувати набуті знання на практиці ,активізувати пізнавальну діяльність учнів, розвивати логічне мислення, математичну компетентність; виховна: виховувати самостійність, наполегливість у досягненні мети, цікавість до математики.

Математика 5-ті класи

Тема: Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Мета:навчальна: закріпити вивчений на уроці матеріал при виконанні прикладів,навчити застосовувати правила при виконанні завдань; розвивальна-розвивати навики самостійності,креативне мислення;виховна: виховувати охайність при веденні зошитів, бережливе ставлення до підручника.

Біологія 7-8 класи

Тема. «Різноманітність птахів”

Мета: навчальна : вивчити різноманітність птахів, на їх основі з’ясувати причини поширення цього класу в природі; розкрити риси пристосованості різних груп птахів до умов середовища;
розвиваюча: розвивати уявлення дітей про взаємозв’язки організмів із середовищем існування; уміння порівнювати; виховна: виховувати бережливе ставлення до птахів, що живуть у дикій природі та птахів, яких людина приручила; сприяти екологічному вихованню.

Математика 4-ті класи

Тема. Ускладнені задачі на знаходження невідомого множника.

Мета: навчальна: застосування знань на практиці; розвивальна: розвиток мислення, уваги, навичок рахування.
виховна: виховання відповідального ставлення до навчання; виховна: виховання відповідального ставлення до навчання.

Українська мова 5-ті класи

Тема:кома між однорідними членами речення.

Мета:навчальна: закріпити з дітьми правила постановки коми між однорідними членами речення при виконанні домашнього завдання; розвивальна: розвивати кретичне мислення дітей,уміння чітко висловлювати власні думки; виховна: виховувати інтерес до навчання,уміння спілкуватись у чаті.

Українська мова 4-ті класи

Тема. Відмінювання іменників.

Мета: навчальна: закріплення знань про зміну іменників за відмінками; розвивальна: розвиток мовлення здобувачів освіти, уваги, вміння висловлювати свою думку; виховна: виховання інтересу до навчання, старанності, наполегливості; виховна: виховання інтересу до навчання, старанності, наполегливості.

Українська мова 7 клас

Тема .Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті

Мета: навчальна : ознайомити учнів з поняттям дієприслівниковий зворот, формувати вміння знаходити дієприслівниковий зворот в реченнях , навчити розставляти розділові знаки при звороті;
розвиваюча: розвивати мислення, пам’ять, увагу, мовлення;
виховна : виховувати повагу до усної народної творчості, до праці, до людини

Українська мова 4-ті класи

Тема. Закріплення і узагальнення знань про іменник як частину мови.

Мета: навчальна: узагальнення і систематизація знань здобувачів освіти про іменник; розвивальна: розвиток навичок раціонально розподіляти час для виконання певної роботи, працювати швидко і зосереджено, виховна: формування вміння здобувачів освіти спілкуватися належним чином під час виконання завдань.

Українська мова 5-ті класи

Тема: Другорядні члени речення.

Мета: навчальна: закріпити вміння визначати головні та другорядні члени речення; розвивальна: вміння використовувати на письмі вивчені правила;виховна: виховувати інтерес до української мови.

Українська мова 4-ті класи

Тема. Числівник як частина мови.

Мета: навчальна: вчити впізнавати серед слів числівники, ставити до них питання, застосовувати набуті знання на практиці; розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння виділяти головне, зв’язно висловлювати свою думку; виховна: виховувати любов до рідної мови, культуру мовлення щодо вживання числівників, бажання говорити грамотно.

Геометрія 7 клас

Тема: Вимірювання кутів

Мета: навчальна : ввести поняття градусної міри кута і розглянути властивості градусних мір кутів, ввести поняття гострого, прямого і тупого кутів; познайомити учнів з приладами для вимірювання кутів на місцевості. виховна : формувати вміння застосовувати отримані знання на практиці, а також інтерес до предмету математики, використовуючи історичний матеріал і прикладні задачі; дотримуватись точності і акуратності в оформленні розв’язку задачі; розвиваюча :розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, навички правильної математичної мови.

2021-2022 навчальний рік

4 листопада 2021 року

Презентація «Топ-12 популярних стилів одягу» 8, 9 класи

Мета: Навчитись розпізнавати стилі одягу, донести, що мода — нетривале панування певного смаку в одязі та інших сферах життя, сприяти враження на інших людей.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Година спілкування «Кібербулінг або агресія в інтернеті, способи розпізнання і захист«. 6, 7 класи

Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям «кібербулінг», привернути увагу учнів до насилля засобами інтернет, до пошуку виходу з небезпечних ситуацій, сприяти розвитку відповідальності за свої вчинки; виховувати повагу один до одного.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Виховна година «Дітям про булінг». 3-ті класи

Мета: дати дітям уявлення про «Булінг», донести до них думку про необхідність викорінення цього негативного явища, переконати їх у важливості доброзичливого ставлення до людей.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-buling-pricini-naslidki-slahi-borotbi-z-nasilstvom-88887.html

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

3 листопада 2021 року

Самопідготовка. 8, 9 класи

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Самопідготовка. 6, 7 класи

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Виховна година «Булінг в освітньому середовищі» (ІІ частина). 5 клас

Мета: ознайомлення здобувачів освіти 5 класу з рисами учнів- жертв булінгу, хто ображає найчастіше, характеристиками агресора та жертви; превентивне виховання.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-buling-108697.html

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Самопідготовка. 4-ті класи

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

2 листопада 2021 року

Виховна година «Про кібербулінг для підлітків». 8, 9 класи

Мета: дати дітям уявлення про «кібербулінг», сприяти розвитку відповідальності за свої вчинки; формувати толерантне ставлення до нестандартних ситуацій, спонукати підлітків до самопізнання, саморозвитку і доброзичливого ставлення до людей.

https://www.unicef.org/ukraine/about-cyberbullying-for-teenagers

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Інформаційно-просвітницька година «Можу хочу треба». 6, 7 класи

Мета: виховувати любов до праці розвівати у дітей розумові та творчі здібності уміння та навички з метою орієнтації їх на свідомий вибір майбутньої професії.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Виховна година «Булінг в освітньому середовищі» (І частина). 5 клас

Мета: ознайомлення здобувачів освіти 5 класу з рисами учнів- жертв булінгу, хто ображає найчастіше, характеристиками агресора та жертви; превентивне виховання.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-buling-108697.html

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Виховна година «Краса — родом з Петриківки». 4-ті класи

Мета: ознайомити дітей з історією виникнення селища міського типу «петриківка; ознайомити з майстрами народно-декоративного розпису та великими планами малої Петриківки.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Година спілкування «Що таке здоровий спосіб життя». 3-ті класи

Мета: обговорити зі здобувачами освіти основні засади здорового способу життя, виховувати у них шанобливе ставлення до своїх здоров’я та життя..

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

1 листопада 2021 року

Самопідготовка. 8, 9 класи

Мета: дати дітям уявлення про «Булінг», донести до них думку про необхідність викорінення цього негативного я Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Самопідготовка. 6, 7 класи

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Самопідготовка. 5 клас

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Самопідготовка. 3-ті класи

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

29 жовтня 2021 року

Перегляд презентації «Особиста гігієна». 8,9 класи

Мета: нагадати здобувачам освіти про важливість виконання правил особистої гігієни.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Інформаційна година «Наша безпека — в наших руках». 6, 7 класи

Мета: надати знання про основні принципи безпечного щодення під час користування електроприладами, газовими приладами; формувати вміння правильно діяти в небезпечних ситуаціях

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Захід з санітарії та гігєни. Бесіда про санітарні норми роботи з ком п’ютером та првила користування комп’ютерною технікою. 5 клас

Мета: ознайомлення учнів з правилами безпечної роботи з комп’ютером та комп’ютерною технікою.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Розмова по колу «Знаходження небезпечних предметів та дії при їх виявленні». 4-ті класи

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Година інформації «Твоя безпека — у твоїх руках». 3-ті класи

Мета: нагадати учням основні правила безпеки життєдіяльності під час дистанційного навчання.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

28 жовтня 2021 року

Самопідготовка. 8, 9 класи

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Тематична виховна година до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. 5 клас

Мета: виховання у здобувачів освіти поваги до своєї країни, патріотичне виховання.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Самопідготовка. 4-ті класи

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Самопідготовка. 3-ті класи

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

27 жовтня 2021 року

Самопідготовка. 8, 9 класи

Мета: поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність, старанність, взаємодопомогу товаришування, дисциплінованість.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Дискусія «Правдивість, чесність… чи роблять вони життя щасливими». 6, 7 класи

Мета: формування громадянської та соціальної компетентності; поглиблення знань здобувачів освіти про сутність понять «правда» і «неправда» ; виховання таких позитивних якостей, як чесність, правдивість, відповідальність за свої вчинки, почуття обов’язку, спонукання до свідомого вибору моральної поведінки.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Бесіда «Як себе убезпечити від СOVID-19». 5 клас

Мета: розповісти учнім про історію визволення нашого краю від німецько-фашистських загарбників, виховувати інтерес до історії нашого міста.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Виховна година «Визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників». 3-ті класи

Мета: виховання дбайливого ставлення до свого здоров ‘ я та здоров ‘ я оточуючих.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

26 жовтня 2021 року

Перегляд відеоролика «Як соцмережі впливають на наш настрій, сон, психічне здоров’я і стосунки». 8, 9 класи

Мета: сформувати уявлення про поняття «настрій», навчити розрізняти види настрою; розвивати навички логічного мислення, вміння висловлювати свої думки виховувати відповідальне ставлення до свого здоров’я.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Година спілкування «Людина починається з добра». 6, 7 класи

Мета: розкрити значення слів «доброта», «милосердя», формувати високоморальну вихованість, вчити боротися з проявами зля у житті; виховувати у здобувачів освіти доброзичливе ставлення до інших людей, почуття чуйності, гуманності, прагнення робити добрі справи.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Тематична виховна година до Дня визволення Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників (І частина). 5 клас

Мета: ознайомлення учнів з історичними подіями на території Дніпропетровська під час ІІ світової війни, патріотичне виховання здобувачів освіти.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vizvolennya-dnipropetrovska-vid-nimecko---fashistskih-zagarbnikiv-v-roki-ii-svitovo-viyni-189384.html

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Година спілкування «Ми — українці». 4-ті класи

Мета: узагальнити та ситематизувати знання дітей про Україну, спонукати до необхідності жити в мирі.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Перегляд презентації «Я дитина і я маю права». 3-ті класи

Мета: ознайомити дітей з їх правами і обов’язками, виховувати повагу до прав інших дітей, розвивати в учнів загальнолюдські чесноти.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

25 жовтня 2021 року

Виховна година «Визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників». 8, 9 класи

Мета: формувати свідоме ставлення до героїзму людей, що в лиху годину відстояли свободу рідного краю, поглибити знання з історії.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Виховна година «Твої права і обов’язки». 6, 7 класи

Мета: розповісти учням про їхні права й свободи, визначені Конвенцією про права дитини; навчити правильно реалізовувати свої права; виховувати у здобувачів освіти поважне ставлення до власної особистості та інших.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Тематична виховна година до Дня визволення Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників (І частина). 5 клас

Мета: ознайомлення учнів з історичними подіями на території Дніпропетровська під час ІІ світової війни, патріотичне виховання здобувачів освіти.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vizvolennya-dnipropetrovska-vid-nimecko---fashistskih-zagarbnikiv-v-roki-ii-svitovo-viyni-189384.html

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Виховна година «Добро і зло». 4-ті класи

Мета: визначити, що ьаке добро і зло, пояснити, чому люди повиннівибирати між добром і злом; розповісти про те, якою має бути добра людина.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

Виховна година «Сам вдома». 3-ті класи

Мета: нагадати учням про необхідність дотримання правил особистої безпеки під час знаходження вдома насамоті.

Завдання: прийняти участь у конференції Zoom.

2020-2021 навчальний рік

Година пам’яті «Подвиг. Перемога. Пам’ять». 6 клас

Мета: поглибити знання учнів про героїчне минуле нашого народу, допомогти усвідомити велич подвигу  українців у Другій світовій війні, виховувати в учнів шану і повагу до тих, хто ціною власного життя здобув перемогу у війні і здобуває перемогу на сході України в наші дні.

Завдання: переглянути матеріали за темою.

https://drive.google.com/file/d/1-QFff787ZSeqj9tzku0V5OnzSEbfNefE/view?usp=sharing

Бесіди про кар’єру. «Професії майбутнього». 8 клас

Мета: ознайомити учнів з сучасними тенденціями та перспективами розвитку світу професій.

Завдання: прийняти участь у конференції у ZOOM.

Виховна година «Відгуки Чорнобиля крізь роки». 6 клас

Мета: нагадати здобувачам освіти про події чорнобильської катастрофи та її наслідки; розвивати інтерес до минулих подій нашої Батьківщини; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки.

Завдання: переглянути відеоролик.

Дистанційна вікторина до Всесвітнього дня Землі. 5 клас

Мета: розширити поняття дітей про довкілля і прищеплювати бажання бути у своєму довкіллі турботливим господарем, первірити їх знання з даної теми. Виховувати любов до природи, інтерес до її охорони та вивчення.

Завдання: прийняти участь у відео-вікторині, розказати про свої успіхи під час конференції у ZOOM.

Година інформації до Міжнародного дня книги та авторського права. 8 клас

Мета: ознайомити учнів з історією виникнення Дня книги та авторського права; виховувати бажання читати; розширити знання про книги.

Завдання: переглянути презентацію на Classroom, у коментарях написати про свою улюблену книгу (або надіслати її фото).

Перелік повідомлень «Герої України різних часів». 6 клас

Мета: ознайомити здобувачів освіти з героями України різних часів; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати почуття патріотизму.

Завдання: переглянути відеоролики

Інформаційна година «Діти — герої України». 5 клас

Мета: ознайомити учнів з дітьми, які вчинили героївний вчинок; формувати в них почуття патріотизму, гордості за свій народ.

Завдання: переглянути відео-ролик, обговорити матеріал під час конференції у ZOOM.

Опитування «Що для мене — бути патріотом». 8 клас

Мета: дослідити ступінь сформованості у здобувачів освіти готовності до виконання функцій справжнього патріота своєї Вітчизни, отримати пропозиції щодо вдосконалення національно-патріотичного виховання у ліцеї.

Завдання: дати відповіді на запитання на Classroom.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePSBRcoF-2ssmPssEQEeOBXQ9hOqAJ2Ey1d3T_rvvRHt9tFA/viewform

До Дня Космонавтики. Перегляд відео про першого космонавта України Леоніда Каденюка. 6 клас

Мета: розширити знання про першого космонавта України; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати патріотизм та популяризувати досягнення у розвитку авіації і освоєння космосу.

Завдання: приєднатися до конференції в ZOOМ, переглянути запропонований відеоролик та обговорити його.

Діалог «Причетність кожного до незалежності держави». 8 клас

Мета: закріпити знання учнів про поняття «Батьківщина», «патріот»; поглибити їхні знання щодо історії становлення незалежності нашої країни; висловлювати почуття гордості за свою Батьківщину, бажання стати на її захист; виховувати в учнів патріотичні почуття, національну свідомість, гордість та шанобливе ставлення до героїв – захисників незалежної України; викликати прагнення  бути справжнім патріотом рідної землі.

Завдання: переглянути презентацію на Classroom, долучитися до обговорення даної теми у Viber.

Виховна година «Держава починається з кожного». 8 клас

Мета: викликати в учнів зацікавленість історією свого народу, постатями видатних українців, історією боротьби українського народу за свободу і незалежність, історією рідного краю; вчити дітей усвідомлювати себе громадянином, патріотом України.

Завдання: перглянути відеоролики на Classroom, залишити коментар, обговорити дану тему під час конференції у ZOOM.

Відеолекторій «Мова — духовний скарб нації». 5 клас

Мета:формувати в учнів розуміння того, що українська мова – наш чудовий скарб; розширювати знання про красу та багатство української мови; виховувати почуття любові до рідної мови, гордості, національної гідності, поваги до всього українського, бажання розмовляти українською мовою.

Завдання: переглянути відео-ролик, обговорити матеріал під час конференції у ZOOM.

Виховна година «Держава починається з кожного». 6 клас

Мета: сприяти вихованню патріотизму, плекати національну гідність, спонукати до прагнення бути активним та корисним членом українського суспільства.

Завдання: переглянути відеоролик.

Фото-квест до Дня сміху. 8 клас

Мета: ознайомлення ліцеїстів з історією свята; створення в колективі святкової, радісної атмосфери, розширення знань про свято, налаштування дітей на веселий настрій, позитивні взаємини, бажання розважатися, отримування задоволення.

Завдання: виконати завдання фото-квесту, що розміщені на Classroom, надіслати фотографії вихователю у Viber, приєднатися до конференції у ZOOM, щоб переглянути фото своїх однокласників.

Бесіда-настанова «Здорове та шкідливе харчування». 6 клас

Мета: розширити уявлення дітей про їжу, корисну для здоров’я; ознайомити з принципами здорового харчування; довести до розуму дітей, що повноцінне харчування — це шлях до здоров’я; виховувати культуру харчування, прагнення берегти своє здоров’я.

Завдання: приєднатися до конференції в ZOOМ, переглянути запропоновані відеоролики та обговорити їх.

Бесіди про кар’єру «Хто береже наші гроші?». 8 клас

Мета: ознайомити учнів з функціями та професіями банківської сфери.

Завдання: прийняти участь у конференції у ZOOM.

Круглий стіл «Портрет громадянина-патріота». 5 клас

Мета: узгодити розуміння учнями характерних рис і якостей особистості, яку можна назвати громадянином-патріотом.

Завдання: приєднатися до конференції в ZOOМ для обговорення даної теми.

Бесіда «Профілактика тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків». 8 клас

Мета: ознайомити здобувачів освіти з наслідками тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин для здоров’я підлітків; виховувати шанобливе ставлення до власного життя та здоров’я.

Завдання: в Classroom переглянути відео, в коментарях надіслати мотивуюче фото (картинку) щодо даної теми.