Гурток ракетомоделювання

Керівник —

Митрохов Сергій Олександрович

Ракетомоделювання – це один з актуальних та найцікавіших видів сучасної науково-технічної творчості, який відповідає головним вимогам щодо впровадження STEM-освіти в освітній процес. Уособлює наукові дослідження та сучасні інженерні технології. План гуртка побудовано на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного підходів. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

-пізнавальної, яка передбачає оволодіння базовими знаннями з ракетомоделювання; технологічними процесами обробки різних матеріалів, пов’язаних із виготовленням моделей, розвиток пізнавальної активності;   

 -практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних умінь і навичок, проектування, конструювання та виготовлення моделей ракет, роботи з інструментами, матеріалами, технологічним обладнанням; засвоєння основних прийомів використання технологій у ракетомоделюванні;

-творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу;

-розвиток просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, формування стійкого інтересу до науково-технічної творчості, потреби у творчій самореалізації;

-соціальної, яка орієнтована на розвиток трудової культури, емоційний та інтелектуальний розвиток; формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, працелюбство, самостійність), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати у колективі.